OPIS STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI

Regulamin Centralnego Biura Śledczego Policji z dnia 30 marca 2020 r. wraz z późniejszymi zmianami, określa między innymi:

1)     strukturę organizacyjną CBŚP;

2)     organizację i tryb kierowania CBŚP;

3)     zadania komórek organizacyjnych CBŚP.

Rzeczowy i miejscowy zakres działania CBŚP określają przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania CBŚP z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.

ORGANIZACJA I TRYB KIEROWANIA CBŚP

Kierownictwo CBŚP stanowią:

 • komendant CBŚP;
 • zastępcy komendanta CBŚP;
 • kierownicy komórek organizacyjnych, zwani dalej „naczelnikami”.

Komendant CBŚP kieruje CBŚP przy pomocy zastępców Komendanta CBŚP, naczelników oraz policjantów i pracowników wyznaczonych do koordynowania pracy komórek organizacyjnych, zwanych dalej „koordynatorami zespołów”.

W skład CBŚP wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział Prezydialny;
 • Wydział Wsparcia Logistycznego;
 • Wydział Kadr i Szkolenia;
 • Wydział Kontroli;
 • Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Wydział Analizy Kryminalnej;
 • Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru;
 • Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej;
 • Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej;
 • Zarząd I;
 • Zarząd II;
 • Zarząd III;
 • Zarząd w Białymstoku;
 • Zarząd w Bydgoszczy;
 • Zarząd w Gdańsku;
 • Zarząd w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Zarząd w Katowicach;
 • Zarząd w Kielcach;
 • Zarząd w Krakowie;
 • Zarząd w Lublinie;
 • Zarząd w Łodzi;
 • Zarząd w Olsztynie;
 • Zarząd w Opolu;
 • Zarząd w Poznaniu;
 • Zarząd w Radomiu;
 • Zarząd w Rzeszowie;
 • Zarząd w Szczecinie;
 • Zarząd w Warszawie;
 • Zarząd we Wrocławiu;
 • Zespół Wspomagający;
 • Zespół Prawny;
 • Zespół Prasowy;
 • Zespół Wsparcia Psychologicznego;
 • Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zgodnie z Decyzją nr 151 Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji z dnia 08.09.2020 r. w sprawie podziału zadań między Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji a Zastępcami Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz upoważnienia do podejmowania decyzji w określonych sprawach.

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, zwanego dalej „CBŚP”, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

 • Wydział Prezydialny;
 • Wydział Kadr i Szkolenia;
 • Wydział Kontroli;
 • Zespół Prawny;
 • Zespół Prasowy;
 • Zespół Wsparcia Psychologicznego;
 • Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 • naczelników zarządów terenowych CBŚP.

Zastępca Komendanta CBŚP, z wyłączeniem spraw osobiście nadzorowanych przez Komendanta CBŚP, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

 • Zarząd III;
 • Wydział Analizy Kryminalnej;
 • Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej;
 • komórki organizacyjne właściwe do spraw wywiadu kryminalnego w zarządach terenowych CBŚP;
 • komórki organizacyjne właściwe do zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej w zarządach terenowych CBŚP.

Zastępca Komendanta CBŚP, z wyłączeniem spraw osobiście nadzorowanych przez Komendanta CBŚP, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

 • Zarząd II;
 • Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru;
 • Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej;
 • komórki organizacyjne właściwe do zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej w zarządach terenowych CBŚP;

komórki organizacyjne właściwe do zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej
w zarządach terenowych CBŚP.

Zastępca Komendanta CBŚP, z wyłączeniem spraw osobiście nadzorowanych przez Komendanta CBŚP, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

 • Zarząd I;
 • Wydział Wsparcia Logistycznego;
 • Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Zespół Wspomagający.
Powrót na górę strony