Przetwarzanie danych osobowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. l, zm.: Dz. Urz. UE L z 2018 r. poz. 2) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), jak również mając na uwadze regulacje określone w art. 13 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 89) oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 oraz z 2022 r. poz. 1700) informujemy, że:


    1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji z siedzibą w Warszawie (00-463) ul. Podchorążych 38, z wyłączeniem zbiorów, dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150, (bip.kgp.policja.gov.pl).


    2 Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji sprawuje inspektor ochrony danych osobowych CBŚP:
        ◦ kom. Jarosław Machudera
        ◦ adres: 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38;
        ◦ e-mail: iod@cbsp.policja.gov.pl
Osobą zastępującą inspektora ochrony danych CBŚP podczas jego nieobecności jest:
        ◦ kom. Radosław Połóg
        ◦ adres: 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38;
        ◦ e-mail: iod@cbsp.policja.gov.pl


    3 Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Śledczym Policji.
W Centralnym Biurze Śledczym Policji dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Pana/Pani dane przetwarza się:
        ◦ W celach związanych z realizacją Pani/Pana wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych. Podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust 1 lit. a RODO;
        ◦ W celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, czy też funkcjonującego stosunku służbowego, jeżeli jest Pani/Pan stroną takiej umowy (stosunku służbowego) zawartej z Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. b RODO);
        ◦ W celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, do celów archiwalnych i statystycznych. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO;
        ◦ W celu realizacji działań w interesie publicznym. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
        ◦ w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia CBŚP oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
        ◦ w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom (art. 1 ust 1 DODO);
        ◦ W celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowo aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 oraz z 2022 poz. 1700).
Dane będą przetwarzane adekwatnie do celów przez okres wynikający bezpośrednio z przepisów prawa, niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Następnie po zakończaniu sprawy zostaną przekazane do Archiwum. Okres archiwizacji jest zależny od zakwalifikowania konkretnej sprawy i przewidzianego prawem czasu na jej przechowywanie w Archiwum. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określają odpowiednie przepisy prawa.
W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.


    4 Przekazywanie i udostępnianie danych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.


    5 Realizacja praw osób, których dane są przetwarzane.
W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
    • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji;
    • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
    • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Centralnego  Biura Śledczego Policji przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
    • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO – jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Centralnego  Biura Śledczego Policji posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


    6 Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych ani profilowanie.


    7 Informacje uzupełniające:
Informujemy, że nie przekazuje się informacji, o których mowa w przepisach Rozdział 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, dotyczących realizacji prawa osoby, której dane dotyczą, oraz nie udostępnia się danych osobowych, jeżeli mogłoby to powodować:
        ◦ Ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
        ◦ Utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
        ◦ Utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
        ◦ Zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
        ◦ Zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
        ◦ Istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.


Dodatkowo w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U z 2019 poz. 742, z 2022 r. poz. 655) w art. 1 ust. 4 określono, że do danych osobowych stanowiących informacje niejawne nie stosuje się przepisów o ochronie danych osobowych, co oznacza, iż wszelkie zasady dotyczące danych objętych klauzulą niejawności rozpatrywane są w kontekście przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Powrót na górę strony