Praca w CBŚP

Praca w CBŚP

O pracę w Centralnym Biurze Śledczym Policji mają prawo starać się wyłącznie funkcjonariusze Policji, którzy ukończyli co najmniej kurs podstawowy. Podstawą prawną naboru do Centralnego Biura Śledczego Policji jest art. 36 Ustawy o Policji z dnia 4 kwietnia 1990 r. z późniejszymi zmianami:

1. Policjant może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości z urzędu lub na własną prośbę.

2. Do przenoszenia lub delegowania policjanta właściwi są: Komendant Główny Policji na obszarze całego państwa, Komendant CBŚP w odniesieniu do policjanta CBŚP w ramach tej jednostki organizacyjnej, komendant wojewódzki Policji na obszarze właściwego województwa, komendant powiatowy (miejski) Policji na obszarze właściwego powiatu (miasta). Jeżeli przeniesienie między województwami, a także między CBŚP a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, następuje w związku z porozumieniem zainteresowanych przełożonych i policjanta, przeniesienia dokonuje komendant wojewódzki Policji właściwy dla województwa, w którym policjant ma pełnić służbę, a w przypadku przeniesienia do CBŚP - Komendant CBŚP.

Dodatkowym przepisem prawnym regulującym rekrutację kandydatów do pracy w Centralnym Biurze Śledczym Policji jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji.

Kandydat do pracy w CBŚP powinien cechować się:

  • bogatym doświadczeniem zawodowym, nienaganną opinią w poprzednim miejscu służby, dużą odpornością psychiczną na sytuacje stresowe,
  • wysokimi standardami etycznymi, dyspozycyjnością i kreatywnością,
  • umiejętnością szybkiej adaptacji do nowych warunków,
  • umiejętnością pracy w zespole.

Głównie poszukiwani są policjanci z doświadczeniem w prowadzeniu spraw wielowątkowych o skomplikowanym charakterze. Preferujemy znajomość języków obcych oraz wiedzę i umiejętności o charakterze szczególnym takie jak bankowość, obrót papierami wartościowymi, giełda, obrót gospodarczy, finanse, cło, akcyza, itp.

Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. Zainteresowanych zapraszamy na podstrony:
- Praca w Policji,
- Ogłoszenia o pracy dla policjantów.

Powrót na górę strony