Skargi i wnioski

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w CBŚP

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres:

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI
ul. Podchorążych 38
02-463 Warszawa

  • osobiście – w Biurze Przepustek, przy ul. Podchorążych 38  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15
  • faksem – na numer: 47 721 27 54
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail:                                      skargi@cbsp.policja.gov.pl
  • ustnie do protokołu – w Biurze Przepustek przy ul. Podchorążych 38.

W dni robocze - w poniedziałki w godzinach 9.00 – 17.00, od wtorku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00 w siedzibie Centralnego Biura Śledczego Policji, adres jw. oficerowie Wydziału Kontroli CBŚP – działający w imieniu Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji – przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Centralnego Biura Śledczego Policji oraz udzielają informacji telefonicznie:  47 721 50 48

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji,
  • dokładny opis zdarzenia.

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

Powrót na górę strony