Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centralne Biuro Śledcze Policji zobowiązuje się zapewnić dostępność strony Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) http://cbsp.policja.gov.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 15 czerwca 2015 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15 czerwca 2015 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • zamieszczone na stronie zdjęcia nie wszystkie są dostępne cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad uzupełnieniem opisów alternatywnych zdjęć.

Wyłączenia

 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • pliki wytworzone przez komórki organizacyjne CBŚP, a także inne podmioty niż CBŚP i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • deklarację sporządzono dnia: 22 września 2020 roku;
 • deklaracja będzie poddawana przeglądowi i aktualizacji każdego roku do 31 marca oraz w przypadku większej przebudowy strony;
 • deklarację sporządzono na podstawie samooceny prowadzonej przez podmiot publiczny;
 • ostatniej aktualizacji i przeglądu strony internetowej dokonano w dniu 29 marca 2024 r.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargę dotyczącą dostępności cyfrowej strony CBŚP można złożyć pisemnie na adres: Centralne Biuro Śledcze Policji, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: media@cbsp.policja.gov.pl. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI (ŹRÓDŁA PRAWA)

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab;
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych;
 • nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków;
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB;
 • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących;
 • dokładamy wszelkich starań aby tekst umieszczany na stronie http://cbsp.policja.gov.pl/ był zrozumiały, a jego format zgodny z zasadami dostępności (WCAG 2.0);

SERWIS JEST WYPOSAŻONY W MECHANIZMY UŁATWIAJĄCE PRZEGLĄDANIE TREŚCI PRZEZ OSOBY NIEDOWIDZĄCE NIE KORZYSTAJĄCE Z TECHNOLOGII ASYSTUJĄCYCH

 • zmiana wielkości czcionki;
 • zmiana kontrastu;
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

UŁATWIENIA DOSTĘPU – POMOC

 • Zmiana rozmiaru strony
 • Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
 • Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy: Firefox, Chrome, Internet Explorer: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok; Opera: [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok [-] aby pomniejszyć widok
 • W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje „wersja graficzna” i „ wysoki kontrast”.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Główna siedziba Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą w kompetencjach i właściwości Biura, znajduje się w budynku nr 6 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie zamkniętym, ochranianym przez Służbę Ochrony Państwa (SOP).
 • Każda wizyta musi zostać poprzedzona wcześniejszą informacją telefoniczną lub e-mailową. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z biura przepustek SOP przez funkcjonariusza Policji lub pracownika CBŚP (osoby wprowadzającej).
 • Do biura przepustek SOP prowadzą schody, po prawej stronie znajduje się przeszklona strefa wejścia oznakowana pasami ostrzegawczymi. Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami kontroli dostępu. Osobom mającym trudności w poruszaniu się umożliwiono przejście boczne kontrolowane przez funkcjonariusza SOP. W biurze przepustek po lewej stronie od wejścia znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zapewniająca odpowiednią przestrzeń manewrową. W holu biura przepustek SOP, przy oknie znajduje się aparat telefoniczny. Możesz z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem CBŚP.
 • Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszego prowadzący do siedziby CBŚP, nie posiada obniżonych i oznaczonych kontrastowo krawężników.
 • W pobliżu wejścia głównego przed budynkiem nr 6 wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone kopertą.
 • Wejście główne jest czytelnie oznaczone tablicą z nazwą Biura umieszczoną na fasadzie budynku.
 • Wejście do budynku nr 6 znajduje się na poziomie „0”. Próg wejściowy do budynku wynosi 2,5 cm (wysokość) i nie jest oznaczony kontrastowo. Brak drzwi automatycznych.
 • W strefie wejścia znajduje się wiatrołap wewnętrzny.
 • Wejście główne jest zadaszone. W budynku po lewej stronie znajduje się stanowisko ochrony. Przejścia do poszczególnych wydziałów CBŚP zabezpieczono kontrolą dostępu.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny. Nie ma oznaczeń pięter.
 • Interesanci mogą być obsłużeni w sali nr 8, znajdującej się na poziomie „0” po lewej stronie za stanowiskiem ochrony.
 • W budynku znajdują się dwie windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, które znajdują się w korytarzach wejścia głównego i dodatkowego.
 • Obok wind, znajdują się schody prowadzące na piętro I, II i III zaopatrzone w poręcze przyścienne bez oznaczeń dotykowych, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na I piętrze, po lewej stronie od wejścia z korytarza.\
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla i tyflograficznych.
 • Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawyo języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź: http://bip.cbsp.policja.gov.pl/CBS/jezyk-migowy/10899,Informacja-o-srodkach-wspierajacych-komunikowanie-sie.html.
 • Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Koordynatorem CBŚP do spraw dostępności cyfrowej w Centralnym Biurze Śledczym Policji jest:

 

nadkom. Magdalena Adamus

e-mail: wp@cbsp.policja.gov.pl

telefon: 47 72 57 272

 

Inne dane kontaktowe do Centralnego Biura Śledczego Policji:

 

Centralne Biuro Śledcze Policji

ul. Podchorążych 38

00-463 Warszawa

e-mail: kancelaria@cbsp.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony