Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP z Pierwszym Zastępcą Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy

Data publikacji 04.03.2011

W dniach 17-18.02.2011 roku we Lwowie, na zaproszenie strony ukraińskiej, odbyło się spotkanie przedstawicieli Centralnego Biura Śledczego KGP z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Jego głównym celem była wymiana informacji o aktualnym stanie przestępczości zorganizowanej w obu państwach oraz metodach jej zwalczania, jak również zdefiniowanie na nowo zasad współpracy pomiędzy CBŚ KGP a MSW Ukrain.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor CBŚ KGP insp. Adam Maruszczak, Zastępca Dyrektora CBŚ KGP insp. Jerzy Kulczyk oraz Naczelnicy: Wydziału Operacji Międzynarodowych, Zarządu CBŚ KGP w Rzeszowie oraz Wydziału CBŚ KGP w Przemyślu. Ze strony ukraińskiej w spotkaniu brał udział Pierwszy Zastępca Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy gen. Siergiej Czernych, odpowiedzialny za nadzór nad pionem do zwalczania przestępczości zorganizowanej, oraz przedstawiciele Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Okręgu Lwowskiego MSW - szefowie wydziałów do zwalczania przestępczości zorganizowanej i przestępczości narkotykowej. W spotkaniu wzięli również udział Oficerowie Łącznikowi Policji polskiej i MSW Ukrainy.

Głównym celem spotkania była wymiana informacji o aktualnym stanie przestępczości zorganizowanej w obu państwach oraz metodach jej zwalczania, jak również zdefiniowanie na nowo zasad współpracy pomiędzy CBŚ KGP a MSW Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy operacyjnej.

Uzgodniono, że szczególnie istotna jest współpraca w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, a zwłaszcza przemytu prekursorów narkotykowych, przemytu heroiny i kokainy z Ukrainy do Polski oraz przemytu narkotyków syntetycznych z Polski do Ukrainy. Inne istotne zakresy współpracy to zwalczanie przemytu papierosów do Polski oraz zwalczanie handlu ludźmi z przeznaczeniem do pracy niewolniczej oraz wykorzystywania seksualnego.

W trakcie spotkania uzgodniono, że w najbliższym czasie zostanie podpisane porozumienie pomiędzy MSW Ukrainy i CBŚ KGP o zakresie i formach współpracy operacyjnej, którego celem będzie poprawa efektywności współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej na Ukrainie i w Polsce.

Spotkanie to niewątpliwie jest kolejnym krokiem w zwiększeniu efektywności zwalczania zorganizowanej przestępczości i przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie. Wpisuje się ono również w wieloletnie doświadczenia współpracy pomiędzy CBŚ KGP a MSW Ukrainy.

Centralne Biuro Śledcze KGP aktywnie wspiera MSW Ukrainy w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości. Realizowało szereg działań o charakterze szkoleniowym na rzecz MSW Ukrainy z zakresu zwalczania zorganizowanej, międzynarodowej przestępczości narkotykowej, uwzględniających problematykę kontroli obrotu prekursorami, zwalczanie nielegalnej produkcji narkotyków syntetycznych, walkę z przemytem narkotyków, zagadnienia związane z nowoczesnymi instrumentami prawnymi wykorzystywanymi do zwalczania zorganizowanej przestępczości.

Przedstawiciele MSW Ukrainy są również absolwentami Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego do Zwalczania Nielegalnej Produkcji Narkotyków (ITCCCL), utworzonego przez Centralne Biuro Śledcze przy finansowym wsparciu KE.

(źródło: CBŚ KGP)

Powrót na górę strony