Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ * SPECJALNA INFOLINIA

Data publikacji 04.03.2022

СПЕЦИАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ И ИХ СЕМЕЙ В ПОЛЬШЕ *** СПЕЦІАЛЬНА ІНФОЛІНІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ ТА ЇХ РОДИН НА ТЕРЕНІ ПОЛЬЩІ *** SPECJALNA INFOLINIA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY I ICH RODZIN NA TERENIE RP

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji uruchomiło specjalny numer telefonu 47 72 123 07 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 123 07) oraz skrzynkę e-mail: cpozkgp@policja.gov.pl, pod którymi można przekazywać, jak również uzyskiwać informacje oraz pomoc w sytuacjach związanych z zaginięciem osób, które przekroczyły granicę RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

CPOZ KGP na bieżąco monitorując działania prowadzone przez jednostki Policji na terenie kraju w zakresie poszukiwania osób zaginionych stale współpracować będzie w tym zakresie z jednostkami administracji rządowej, publicznej i organizacjami pozarządowymi, które zajmują się wsparciem Policji w poszukiwaniu osób zaginionych.

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP prowadzi dwa kanały komunikacji. Na adres e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl można przesłać policjantom informacje o wszelkich przejawach handlu ludźmi. Dodatkowo obsługiwana jest specjalna infolinia o numerze: 664 974 934 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 664 974 934). Dzwoniąc pod ten numer przekazać można informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak i przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej.

Infolinia ta jest również wykorzystywana do kontaktów z organizacjami pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom tych przestępstw.

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi ►

***

 

Центр пошуку зниклих людей Головного Управління Поліції впровадив спеціальний номер телефону 47 72 123 07 (для осіб, які телефонують з-за кордону, +48 47 72 123 07), а також електронну пошту cpozkgp@policja.gov.pl, за допомогою яких можна передавати і отримувати інформацію, а також допомогу в ситуаціях, пов’язаних зі зникненням людей, які перетнули польський кордон в зв’язку зі збройними діями на території України.

ЦПЗЛ ГУП, своєчасно контролюючи дії, здійснювані одиницями Поліції на території країни в сфері пошуку зниклих осіб, буде постійно співпрацювати в цій сфері з одиницями урядової та публічної  адміністрації і позаурядовими організаціями, які займаються підтримкою Поліції в пошуках осіб, що пропали.

Відділ Боротьби з Торгівлею Людьми Кримінального Офісу ГУП має два канали комунікації. На адресу: handelludzmibsk@policja.gov.pl можна надіслати поліцейським інформацію про всілякі прояви торгівлі людьми. Додатково впроваджено спеціальну інформаційну лінію за номером: 664 974 934 (для осіб, які телефонують з-за кордону, +48 664 974 934). Телефонуючі за цим номером, можна переказати інформацію, що стосується як торгівлі людьми, так і сексуальних злочинів, педофілії чи дитячої порнографії.

Ця інформаційна лінія також використовується для контактів з позаурядовими організаціями в сфері надання допомоги жертвам цих злочинів.

 

***

 

Центр поиска пропавших людей Главного управления полиции открыл специальный телефонный номер 47 72 123 07 (для звонков из-за границы +48 47 72 123 07) и электронный почтовый ящик: cpozkgp@policja.gov.pl, где вы можете отправить и получить информацию и помощь в ситуациях, связанных с исчезновением людей, которые пересекли границу Республики Польша в связи с военными действиями, проводимыми в Украине.

Центр поиска пропавших людей Главного управления полиции, контролируя действия, проводимые подразделениями полиции в стране в области поиска пропавших людей, будет постоянно сотрудничать с органами правительства и государственной администрации и неправительственными организациями, которые поддерживают полицию в поиске пропавших без вести лиц.

Отдел по борьбе с торговлей людьми Уголовного бюро людей Главного управления полиции ведёт два канала связи. Информацию обо всех формах торговли людьми можно отправить в полицию по адресу электронной почты: handelludzmibsk@policja.gov.pl. Дополнительно работает специальная линия помощи: 664 974 934 (для звонков из-за границы +48 664 974 934). Позвонив по этому номеру, вы можете предоставить информацию о торговле людьми, а также о преступлениях на сексуальной почве, педофилии и детской порнографии.

Телефон доверия также используется для связи с неправительственными организациями, помогающими жертвам этих преступлений.

(Biuro Kryminalne KGP)

Zdjęcie: Pixabay

Powrót na górę strony